19.01.12

Administrativt personale (Teknisk Landsforbund)

Overenskomst

med tilhørende protokollater og aftaler

mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

og

Teknisk Landsforbund (TL)

1. juli 2010 –1. juli 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE

§ 1 Dækningsområde

§ 2 Ansættelsesbrev

Afsnit I – Fastansatte

§ 3 Løn

§ 4 Deltidsansatte

§ 5 Pension

§ 6 Arbejdstid

§ 7 Fridage

§ 8 Ferie/feriegodtgørelse

§ 9 Feriefridage

§ 10 Sygdom

§ 11 Graviditet og barsel – Barns 1. sygedag

§ 12 Opsigelse

Afsnit II – Tidsbegrænset ansatte

§ 13 Ansættelsesperiode og -vilkår

§ 14 Løn m.v.

§ 15 Ferie/feriegodtgørelse

§ 16 Opsigelse

Afsnit III – Timeløns ansatte

§ 17 Løn

§ 18 Arbejdstid

§ 19 Fridage

§ 20 Ferie/feriegodtgørelse

§ 21 Sygdom

§ 22 Graviditet og barsel – Barns 1. sygedag

§ 23 Opsigelse

Afsnit IV – Elever

§ 24 Løn

§ 25 Aflønning i skoleperioder

§ 26 Arbejdstid

§ 27 Overarbejde

Afsnit V – Fælles bestemmelser

§ 28 Turné- og rejseudgifter

§ 29 Arbejdstøj

§ 30 Arbejdsmiljø

§ 31 Tillidsrepræsentanter

§ 32 Ikrafttræden og opsigelse

BILAG 1 – Feriefridagstimer

BILAG 2 – Tillidsrepræsentantaftale

BILAG 3 – Protokollat – Dispensation fra overenskomsten i relation til

teaterloven

BILAG 4 – Turneaftale

BILAG 5 – Protokollat – Ferieoverførsel

BILAG 6 – Ansættelsesbrev

§ 1. DÆKNINGSOMRÅDE

Stk. 1.

Nærværende overenskomst omfatter administrativt personale,

beskæftiget ved teatre, som er medlem af Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Stk. 2.

Er der mellem på den ene side Teknisk Landsforbund eller en lokal afdeling

heraf og på den anden side en organisation eller virksomhed, der indmelder sig

i TIO, indgået overenskomst, erstattes denne af nærværende

overenskomst, når pågældende overenskomst ifølge sit eget indhold udløber.

Indeholder den forud for indmeldelsen gældende overenskomst ingen

opsigelsesregel, kan begge parter med 12 måneders varsel til en 1. i en måned

kræve, at nærværende overenskomst alene er gældende.

§ 2. ANSÆTTELSESBREV

Stk. 1.

Den ansatte modtager før tiltræden et ansættelsesbrev med de for

ansættelsesforholdet gældende vilkår. Bestemmelserne omfatter personale

ansat gennemsnitlig 8 timer ugentlig i min. 4 uger.

Stk. 2.

Parterne har i fællesskab udarbejdet et ansættelsesbrev, som det anbefales

teatret at anvender.

Se BILAG 6

Afsnit I – Fastansatte

§ 3. LØN

Stk. 1.

Aflønningen sker minimum efter følgende skalatrini Statens lønsystem.

Stillingsbetegnelser Kategori 1:

Ledere/områdeansvarlige

Kategori 1 stillinger:

Aflønnes som minimum efter skalatrin 22

Lønnen aftales mellem den enkelte medarbejder og teatret og skal i øvrigt give udtryk for den enkeltes kvalifikationer, uddannelse og/eller erfaring, stillingens indhold og ansvar samt tage hensyn til teatrets samlede økonomi og generelle lønpolitik.

Stillingsbetegnelser Kategori 2:

Assistenter til kategori 1 ansatte

Kategori 2 stillinger:

Aflønnes som minimum efter skalatrin 20

Lønnen aftales mellem den enkelte medarbejder og teatret og skal i øvrigt give udtryk for den enkeltes kvalifikationer, uddannelse og/eller erfaring, stillingens indhold og ansvar samt tage hensyn til teatrets samlede økonomi og generelle lønpolitik.

Bemærkning:

Man kan ikke være assistent uden at have en leder/områdeansvarlig på

arbejdsfunktionen at assistere. Således kan der ikke ansættes

personale i kategori 2 uden at der er ansatte i kategori 1.

Stillingsbetegnelser Kategori 3:

Øvrige ansatte.

Kategori 3 stillinger:

Aflønnes som minimum efter skalatrin 10

Lønnen aftales mellem den enkelte medarbejder og teatret og skal i øvrigt give udtryk for den enkeltes kvalifikationer, uddannelse og/eller erfaring, stillingens indhold og ansvar samt tage hensyn til teatrets samlede økonomi og generelle lønpolitik.

Stk. 2

Såfremt en ansat har arbejdsopgaver indenfor flere kategorier sker

lønindplacering i den kategori efter den højest kategoriserede arbejdsopgave.

Stk. 3.

I tilfælde af stillingsskift inden for samme kategori overføres lønancienniteten

fuldt ud.

§ 4. DELTIDSANSATTE

Stk. 1.

Deltidsansættelse kan finde sted

Stk. 2.

Deltidsansættelse er på minimum 9 timer ugentligt.

Stk. 3.

Lønnen udgør en forholdsmæssig andel af månedslønnen på det pågældende

skalatrin.

Stk. 4.

Deltidsansattes merarbejde er pensionsgivende.

Stk. 5.

Ved deltidsansættelser, der giver mulighed for supplerende understøttelse, er

teatret forpligtet til, såfremt den ansatte ønsker det, at underskrive en

frigørelsesattest, der gælder for hele ansættelsesperioden.

§ 5. PENSION

Stk. 1.

Alle ansatte modtager pension.

Stk. 2.

Pensionsbidraget 10 % af den aftalte løn og indbetales af

teatret til PFA-Pension.

Pr. 1. januar 2012 udgør pensionsbidraget 11%.

Pr. 1. januar 2014 udgør pensionsbidraget 12%.

§ 6. ARBEJDSTID

Stk. 1.

Ved fuldtidsansættelse er den ugentlige arbejdstid 37 timer, som ved

ansættelseskontraktens indgåelse fordeles på 5 eller 6 af ugens dage.

Ingen arbejdsdag må være kortere end 4 timer.

Stk. 2.

Ved arbejdstid forståsadministrativt arbejde, møder og rejser for teatret samt pauser på 3 timer eller derunder.

Stk. 3.

Ændringer i arbejdstiden med kortere varsel end 14 dage kan

kun ske efter aftale med den enkelte.

Stk. 4.

Arbejdstid mellem 24 og 06 betragtes altid som overarbejde.

Stk. 5.

Arbejdstiden kan højest opdeles i 2 perioder pr. døgn. Hvis arbejdstiden

opdeles, således at den ene periode er under 4 timer, skal den samlede daglige

arbejdstid være mindst 7,4 timer ved 5 dage pr. uge (og mindst 6,166 timer

ved 6 dage pr. uge).

Stk. 6.

Arbejdstiden opgøres på basis af en månedsnorm på 160,3 timer.

Stk. 7.

Arbejde udover månedsnormen betragtes som overarbejde og tillægges 50%.

Overarbejde kan afspadseres eller udbetales ifølge aftale mellem den ansatte og teatret.

Stk. 8.

Overarbejde skal være udbetalt eller afspadseret senest ved sæsonens udgang.

Stk. 9.

For ansatte i kategori 1, der som minimum aflønnes efter skalatrin 24, kan det lokalt aftales, at overarbejde afspadseres/udbetales 1:1.

§ 7. FRIDAGE

Stk. 1.

Den ansatte har krav på følgende fridage: Nytårsdag, nytårsaftensdag

fra skærtorsdag til og med 2. påskedag, St. Bededag,Kristi Himmelfarts dag, 1. og 2. pinsedag, juleaftensdag og 1. og 2. juledag, Grundlovsdag og 1. maj.

Den ansatte har herudover krav på frihed i forbindelse med bisættelse/begravelse i nærmeste familie (forældre, svigerforældre, søskende, ægtefælle, samlever, bedsteforældre, børn, børnebørn og svigerbørn).

§ 8.FERIE/FERIEGODTGØRELSE

Stk. 1.

Der ydes ferie med løn/feriegodtgørelse efter den til enhver tid gældende Lov

om Ferie.

Se BILAG 5 – Protokollat om ferieoverførsel.

§ 9. FERIEFRIDAGE

Stk. 1.

Ansatte optjener 5 årlige feriefridage á7,4 feriefridagstimer. Ved deltidsansættelse optjenes feriefridagstimerne forholdsmæssigt.

Stk. 2.

For så vidt angår beregning og afholdelse af feriefridage henvises til

overenskomstens BILAG 1 – Feriefridagstimer

§ 10.SYGDOM

Stk. 1.

Fastansatte oppebærer løn under sygdom i henhold til Funktionærloven.

§ 11. GRAVIDITET OG BARSEL – BARNS 1. SYGEDAG

Stk. 1.

Kvindelige ansatte har under fravær på grund af graviditet og fødsel samt

adoption ret til sædvanlig løn fra tidspunktet, da der skønnes at være 4 uger til

fødslen, og indtil 14 uger efter fødslen.

Stk. 2.

Mandlige ansatte har ret til i alt 2 ugers fædreorlov med løn, inden for de

første 14 uger efter barnets fødsel samt i forbindelse med adoption.

Stk. 3.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barsels-/adoptionsorlov ydes der 10

uger med løn. Lønnen ydes enten til faderen eller moderen.

Bemærkning:

I henhold til Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel har

kvinden ret til graviditetsorlov fra 4 uger før forventet fødsel.

Kvinden har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter fødslen.

Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger.

Manden har ret til fravær (fædreorlov) 2 sammenhængende uger

efter fødslen/adoptionen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet

eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger

efter fødslen/adoptionen.

Efter den 14. uge efter fødslen/adoptionen eller modtagelsen af

barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.

Manden har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de

første 14 uger efter fødslen/adoptionen.

Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven fra 32 til

40 uger/46 uger.

Stk. 4.

Tilsvarende betales der løn i indtil 28 uger under afholdelse af orlov i

forbindelse med adoption

Stk. 5.

Der kangives hel eller delvis tjenestefri med løn til pasning

af sygt barn på dettes første sygedag, hvis

1. barnet er under 14 år, og

2. harophold hos den ansatte, og

3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og

4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

Bemærkning:

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en

afvejning af barnets alder og sygdommens karakter.

Der udbetales sædvanlig løn.

Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt på de lister, der føres over

ansattes sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær.

§ 12.OPSIGELSE

Stk. 1

Fastansat månedslønnet personale følger bestemmelserne i Funktionærloven.

Bemærkning:

Parterne anbefaler at arbejdsgiveren fremsender kopi af opsigelsen

til Teknisk Landsforbund.

Afsnit II – Tidsbegrænset ansatte

§ 13.ANSÆTTELSESPERIODE OG -VILKÅR

Stk. 1.

Tidsbegrænset ansættelse kan ske for minimum 6 dage og maksimum 12

måneder.

Stk. 2.

Iht. EU-direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 må ansættelsesvilkårene for

personer med tidsbegrænset ansættelse ikke være mindre gunstige end de,

der gælder for sammenlignelige fastansatte, med mindre forskelsbehandlingen

er begrundet i objektive forhold.

Stk. 3

Teatret skal informere sine ansatte med tidsbegrænset ansættelse

om, hvilke stillinger der kan søges på teatret for at sikre, at de gives samme

mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte inden for

overenskomstens område.

Informationen herom kan meddeles personligt, via den eller de relevante

tillidsrepræsentanter på teatret og/eller ved opslag på et eller flere passende

steder på teatret.

Teatret skal, for så vidt det er muligt, gøre det lettere for sine ansatte med

tidsbegrænset ansættelse at få adgang til passende faglig uddannelse.

§ 14.LØN m.v.

Stk. 1.

Ved tidsbegrænset ansættelse af 1 måneds eller mindre varighed sker

ansættelse og aflønning iht. § 17 stk. 2 og 3, § 18, § 19, § 21 og § 22.

Stk. 2.

Ved tidsbegrænset ansættelse af mere end 1 måneds varighed,

gælder overenskomstens bestemmelser.

§ 15. FERIE/FERIEGODTGØRELSE

Stk. 1.

Der ydes tidsbegrænset ansatte ferie efter ferielovens bestemmelser.

§ 16. OPSIGELSE

Stk. 1.

For tidsbegrænset ansættelse gælder, at ansættelsen automatisk ophører ved

kontraktens udløb uden yderligere varsel.

Bemærkning:

Teatret tilstræber at fastansætte administrativt personale i

det omfang, der er økonomisk basis herfor, frem for en række på

hinanden følgende korttidsansættelser.

Afsnit III – Timeløns ansatte

§ 17. LØN

Stk. 1.

Kun kategori 3 ansatte kan ansættes som timelønnede.

Stk. 2.

Ved timelønsansættelse af kortere varighed end 7 dage beregnes timelønnen

som 1/140 af månedslønnen.

Stk. 3.

Ved timelønsansættelse af mellem 7 og 31 dages varighed beregnes

timelønnen som 1/145 af månedslønnen.

Stk. 4.

Ved timelønsansættelse med max. 9 timer pr. uge i mere end 1 måned

beregnes timelønnen som 1/160,3 af månedslønnen.

§ 18. ARBEJDSTID

Stk. 1.

Timelønnede skal mindst indkaldes for 3 timer.

Stk. 2.

Dagsnormen er 7,4 timer, arbejde udover dagsnormen er overarbejde og

tillægges 50 %. I øvrigt henvises til bestemmelserne i § 6. Overarbejde

udbetales senest i måneden efter optjening.

§ 19. FRIDAGE

Stk. 1.

Den ansatte har krav på mindst et ugentligt fridøgn. Fridøgnenes placering skal

angives i ansættelseskontrakten, jfr. § 2.

§ 20.FERIE/FERIEGODTGØRELSE

Stk. 1.

Der ydes timelønnede ferie efter ferielovens bestemmelser.

§ 21. SYGDOM

Stk. 1.

Ved sygdom oppebærer timelønnede sygedagpenge efter reglerne i Lov om

dagpenge ved sygdom eller fødsel.

§ 22. GRAVIDITET OG BARSEL – BARNS 1. SYGEDAG

Stk. 1.

Timelønnede er omfattet af bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og

fødsel samt ligebehandlingsloven.

Stk. 2.

Timelønnede er omfattet af § 11, stk. 5.

§ 23. OPSIGELSE

Stk. 1.

Timelønnende kan uden særligt forudgående varsel afskediges og forlange sig

afskediget til arbejdstidsophør den pågældende dag.

Afsnit IV – Elever

§ 24. LØN

Stk. 1.

Lønnen til elever er som følger

1. års elever 36 % af skalatrin 20

2. års elever 44 % af skalatrin 20

3. års elever 52 % af skalatrin 20

4. års elever 60 % af skalatrin 20

Stk. 2.

Elever, som på datoen for uddannelsens begyndelse er fyldt 21 år, aflønnes i

hele uddannelsesforløbet efter skalatrin 1.

Stk. 3.

Elever, som på datoen for uddannelsens begyndelse er fyldt 25 år, aflønnes i

hele uddannelsesforløbet efter skalatrin 9.

Stk. 4.

Lønnen til elever udbetales månedsvis bagud.

§ 25.AFLØNNING I SKOLEPERIODER

Stk. 1.

I skoleperioder får eleven samme løn, som hvis pågældende havde været i

praktik

Stk. 2.

For erhvervsuddannelseselever, der er optaget på institutioner med

kostafdeling jf. bekendtgørelse nr. 1115 af 12. december 2003 om optagelse

på kostafdelinger og om betaling for kost og logi, refunderer teatret elevens

udgifter til den af skolehjemmet fastsatte forholdsmæssige betaling for

opholdet (kost og logi).

§ 26. ARBEJDSTID

Stk. 1.

Elever følger nærværende overenskomsts arbejdstidsregler.

§ 27.OVERARBEJDE

Stk. 1.

Elever under 18 år må ikke deltage i overarbejde.

Stk. 2.

Til elever, der undtagelsesvis deltager i overarbejde, betales timeløn med

skalatrin 18 samt gældende overarbejdstillæg.

Stk. 3.

Elevers 50 % tillæg ved overarbejde kommer altid til udbetaling senest ved

praktikperiodens udløb.

Afsnit V – Fælles bestemmelser

§ 28. TURNÈ – OG REJSEUDGIFTER

Stk. 1.

Alle udgifter i forbindelse med teatrets turnévirksomhed afholdes af teatret.

Stk. 2.

Rejsegodtgørelse skal under turnévirksomhed ydes i henhold til de af

Ligningsrådets fastsatte regler og satser.

Stk. 3.

Teatret er, hvis den ansatte ønsker det, forpligtet til at sørge for hotelophold

under turné.

Se BILAG 4 – Turneaftale

§ 29. ARBEJDSTØJ

Stk. 1.

Når arbejdstøj efter arbejdets beskaffenhed er nødvendig efter arbejdsgiverens

skøn, stilles det til rådighed for medarbejderne.

§ 30. ARBEJDSMILJØ

Stk. 1.

Afvigelser fra arbejdsmiljøloven kan kun finde sted efter dispensationsaftale

med TIO og TL.

§ 31. TILLIDSREPRÆSENTANTER

Stk. 1.

Der henvises til den mellem parterne indgåede særlige aftale vedrørende

tillidsrepræsentanter.

Se BILAG 2 Tillidsrepræsentantaftale

§ 32. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE

Stk. 1.

Nærværende overenskomst og de tilhørende bilag og protokollater,

har gyldighed fra 1. juli 2010.

Stk. 2.

Overenskomsten kan af enhver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til

en 1. juli, dog tidligst til den 1. juli 2014.

Stk. 3.

Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet til

overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat indtil ny

overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne

iværksætter arbejdsstandsning.

København den 19. januar 2012

For Teatenes Interesseorganisation (TIO)

Gitta Malling

For Teknisk Landsforbund

Gita Grüning

Bilag 1 – FERIEFRIDAGSTIMER

§ 1. AFTALENS OMRÅDE

Aftalen omfatter personale og tidsbegrænsede ansat personale under

overenskomsten mellem Teatrenes Interesseorganisation og Teknisk Landsforbund.

§ 2. OPTJENING AF FERIEFRIDAGSTIMER

Der optjenes feriefridagstimer for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår

(optjeningsår).

Antal optjente feriefridagstimer fastsættes altid i forhold til den til enhver tid

gældende beskæftigelsesgrad.

Ved fuldtidsbeskæftigelse – 1924 timer årligt – fastsættes antal

optjente feriefridagstimer i forhold til antal måneders beskæftigelse i

optjeningsåret med 3,083 time pr. måned, svarende til 37 time årligt.

Ved deltidsbeskæftigelse fastsættes antal optjente feriefridagstimer som en

forholdsmæssig del af antal feriefridagstimer for en fuldtidsbeskæftiget i

forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret.

Ved beregning af antal optjente feriefridagstimer sidestilles

– afholdelse af feriefridagstimer

– ferie og

– fravær med løn

med beskæftigelse.

§ 3 AFVIKLING AF FERIEFRIDAGENE

Feriefridagstimer afvikles i tiden fra 1. maj til d. 30. april, ferieåret, som følger

nærmest efter optjeningsåret.

Afvikling af feriefridagstimer bør som udgangspunkt ske udenfor ferieperioden,

dvs. udenfor perioden fra 1. maj til 30. september.

Løn under feriefridagstimer ydes med den fast påregnelige løn, som ville være

indtjent under arbejde med den beskæftigelsesgrad, der er gældende på det

tidspunkt feriefridagstimerne afvikles.

Den ansatte har ret til at afholde antal optjente feriefridagstimer fastsat i

overensstemmelse med den gældende beskæftigelsesgrad på tidspunktet for

feriefridagstimernes afholdelse.

Feriefridagstimer, der ikke er afviklet ved ferieårets udløb, kan efter

anmodning fra den ansatte overføres til afvikling i det efterfølgende ferieår.

Overførsel kan kun ske til ét enkelt ferieår.

Hvis den ansatte ikke har afholdt eller overført samtlige antal optjente

feriefridagstimer inden ferieårets udløb, udbetales de resterende timer ved den

førstkommende lønudbetaling.

Feriefridagstimer afholdes efter den ansattes ønske med mindre arbejdets

udførelse hindrer dette.

Sygdom under afvikling af feriefridagstimer betragtes som afholdte

feriefridagstimer. Bliver en ansat syg før afviklingen af feriefridagstimerne er

påbegyndt udskydes afholdelsen af feriefridagstimerne.

§ 4 UDBETALING OG FRATRÆDEN

Ved fratræden udbetales ikke afholdte feriefridagstimer sammen med den

sidste lønudbetaling. Det gælder såvel ikke afholdte feriefridagstimer fra det

aktuelle ferieår som feriefridagstimer i optjeningsåret.

Feriefridagstimerne udbetales med timeløn beregnet som 1/1924 af årslønnen.

Såfremt en ansat dør har boet ret til feriefridagstimegodtgørelsen.

Aftalens gyldighedsperiode følger overenskomsten.

København den 19. januar 2012

For Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Gitta Malling

For Teknisk Landsforbund

Gita Grüning

Bilag 2 – TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE

§ 1

Stk. 1.

Som tillidsrepræsentant forstås alene personer, som repræsenterer mindst 4

medarbejdere(administrativt og teknisk personale)ved et teater (eller en del af et teater).

Stk. 2.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere på det pågældende teater,

og valget anmeldes skriftligt af Teknisk Landsforbund overfor teatret.

Bemærkning:

Parterne er enige om, at valg af tillidsrepræsentant kan ske for en enkelt forestilling. I disse situationer er § 8 i nærværende aftale ikke gældende.

Stk. 3.

Teatret er berettiget til overfor organisationerne at gøre indsigelse mod valget,

når dette sker indenfor 3 uger efter, at teatret har modtaget meddelelse fra

organisationerne.

Stk. 4.

Beskyttelse af tillidsrepræsentanten indtræder, når valget er kommet til teatrets kendskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt i henhold

til stk. 2 og 3.

Stk. 5.

Overenskomstens parter er enige om, at en nyvalgt tillidsrepræsentant under

fornøden hensyn til teatrets tarv, har ret til den nødvendige frihed. Teatret

modtager lønkompensation fra Teknisk Landsforbund, for den udbetalte løn, til

deltagelse i tillidsrepræsentantkurser snarest efter valget.

Bemærkninger:

Bestemmelsen gælder også for eventuel suppleant for tillidsrepræsentanten.

Hvor en personalegruppe er repræsenteret med 3 personer eller

derunder, har disse ret til at søge bistand hos tillidsrepræsentanten

for en anden personalegruppe.

Såfremt personale ved flere teatre ønsker at lade sig repræsentere

af den samme tillidsrepræsentant eller af en tillidsrepræsentant fra

en anden personalegruppe, kan dette finde sted efter aftale med

TIO og Teknisk Landsforbund.

§ 2

Stk. 1.

Det er bl.a. tillidsrepræsentantens opgave såvel overfor sin organisation som

overfor teatret at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode

arbejdsforhold.

§ 3

Stk. 1.

Tillidsrepræsentanten udfører de ham/hende påhvilende hverv, således at det

medfører mindst mulig forstyrrelse af den pågældendes produktive arbejde, og

han/hun må anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets

forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og evt.

lokale forhold.

§ 4

Stk. 1.

Hvis der af teatret lægges beslag på en tillidsrepræsentant af faglige årsager,

betales løn beregnet i forhold til den gennemsnitlige timefortjeneste.

Bemærkninger:

Såfremt teatret lægger beslag på den pågældende udenfor den pågældendes fastlagte arbejdstid, ydes også betaling (men ikke overarbejdstillæg). For månedslønnet personale ydes dog tilsvarende frihed med løn. På sammen måde forholder man sig vedrørende indkaldelse til møde o. lign. på forud fastlagte fridage.

§ 5

Stk. 1.

Ved henvendelse indenfor arbejdstiden i spørgsmål, der angår teatret og

medarbejderne fra en tillidsrepræsentant til teaterets stedlige repræsentant

eller til teatrets ledelse ydes løn som i § 4 anført. Tilsvarende gælder, såfremt

forholdene gør henvendelse fra tillidsrepræsentanten nødvendig uden for

vedkommendes normale arbejdstid.

§ 6

Stk. 1.

Dersom det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten for at opfylde sine

forpligtelser må forlade sit arbejde, skal der forud træffes aftale herom med

teatrets stedlige repræsentant. I disse tilfælde skal der gives frihed med løn,

som i § 4 anført.

Bemærkninger:

Frihed efter denne bestemmelse ydes f.eks. til faglige møder (f.eks.

bestyrelses-, hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder) og lignende, udenfor teatret, ved fravær betinget af deltagelse i faglig uddannelse etableret af teatret, kurser, studiekurser, ved deltagelse i virksomhedskonferencer og lignende, samt i forbindelse med en faglig eller social orientering af den gruppe, den pågældende er tillidsrepræsentant for.

Såfremt tillidsrepræsentanten i en akut situation ikke kan træffe forudgående aftale, må der ved førstgivne lejlighed ske orientering om fraværet overfor teatrets repræsentant.

§ 7

Stk. 1.

På større teatre kan der optages drøftelse af muligheden for at anvise

tillidsrepræsentanterne et passende fælleslokale, der anvendes til bestridelse

af særlige tillidsrepræsentantopgaver.

Bemærkninger:

Det forudsættes herved, at de lokalemæssige forhold åbner mulighed herfor. Ved ændring i lokaleforholdene bør der tages hensyn hertil.

§ 8

Stk. 1.

En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager.

Bemærkninger:

Tvingende årsager kan dreje sig om enten tillidsrepræsentantens eller teatrets forhold.

Det er arbejdsgiveren der skal bevise, at der foreligger tvingende årsager.

Eks. Ved arbejdsmangel er det teatret, der skal bevise, at man ikke lige så godt kunne have afskediget en anden medarbejder, der ikke er omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Bestemmelsen om den særlige tillidsrepræsentantbeskyttelse gælder også suppleanter for tillidsrepræsentanter, når disse fungerer som tillidsrepræsentant ved tillidsrepræsentantens fravær, eksempelvis ved orlov eller ved længerevarende sygdom.

Stk. 2.

Inden en tillidsrepræsentant afskediges skal sagen være forhandlet mellem

teatret og Teknisk Landsforbund. Teatret kan kræve forhandling afholdt inden

3 uger efter at Teknisk Landsforbund har modtaget meddelelse om den

påtænkte afskedigelse.

Bemærkninger:

Hvis afskedigelsen af en tillidsrepræsentant afgives, uden at der er givet Teknisk Landsforbund mulighed for at forhandle afskedigelsen, er afskedigelsen ugyldig og må gå om.

Stk. 3.

Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan kun ske med mindst 6 måneders

varsel til udgangen afen måned.

Stk. 4.

Fastholder teatret sin afskedigelse af tillidsrepræsentanten, efter at

afskedigelsen er kendt uberettiget ved fagretlig behandling, er teatret ud over

lønnen i opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse er

afhængig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at

der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse.

§ 9

Stk. 1.

Uoverensstemmelse vedrørende fortolkningen af nærværende regler afgøres ved en voldgift, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af TIO og 2 af Teknisk Landsforbund.

Stk. 2.

Parterne vælger i forening en formand for voldgiftsretten. Såfremt der ikke kan

opnås enighed om valget udpegerArbejdsrettenen dommer til at fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 3.

Parterne forpligter sig til at efterkomme voldgiftsrettens kendelse samt bære

de eventuelle ikendte omkostninger.

§ 10

Stk. 1.

Nærværende regler kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. juli, dog tidligst d. 1. juli 2014.

København den 19. januar 2012

For Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Gitta Malling

For Teknisk Landsforbund

Gita Grüning

Bilag 3. – PROTOKOLLAT

Dispensation fra overenskomsten i relation til teaterloven

Stk. 1.

Teatre, som ikke modtager støtte over teaterlovens §§ 8, 15, 16 eller 18 er

undtaget fra overenskomstens lønbestemmelser.

Ligeledes kan projekter, som kan dokumentere at modtage utilstrækkelig

støtte, søge om dispensation fra overenskomstens lønbestemmelser hos

overenskomstens parter.

Ved projekter forstås produktioner, som kommer til teatret udefra og som ikke

har indgået i eller dannet grundlag for det repertoire, som har ligget til grund

for offentlige tilskud til teatrets virksomhed.

Stk. 2.

Anden beskæftigelse, som helt eller delvis ligger indenfor tjenestetiden, kan

kun ske med teatrets direkte tilladelse. Parterne er opmærksomme på, at

virksomhedskulturen på mange teatre muliggør fleksible aftaler vedrørende

supplerende beskæftigelse.

Et teater er berettiget til at foretage lønfradrag for indrømmet frihed til andet

arbejde, men skal i så fald meddele dette i forbindelse med tilladelsen.

Stk. 3.

I tilfælde, hvor der til udarbejdelsen af manuskript ikke er ansat dramatiker,

har alle ansatte, der medvirker ved udarbejdelsen af manuskriptet i henhold til

lov om ophavsret rettighed til deres arbejde. Der skal i sådanne tilfælde indgås

kontrakt, hvori hver enkelts andel i det færdige produkt nærmere fastslås.

I tilfælde, hvor en eller flere rettighedshavere ikke længere er ansat, har

teatret ret til at genopsætte forestillingen inden for en periode af 10 år fra 1.

premieredato.

Stk. 4.

Den ansatte skal gøres bekendt med teatrets vedtægter, personalepolitik,

overenskomst og protokollat samt eventuelle lokalaftaler

(personalemødebeslutninger vedrørende ansættelsesforhold), forinden

ansættelseskontrakten underskrives.

Stk. 5.

Parterne er enige om, at afvigelser fra overenskomsten kun kan finde sted

efter at skriftlig dispensationsansøgning er godkendt af begge parter.

Stk. 6.

Parterne er enige om at arbejde hen i mod, at alle fastansatte i henhold til

denne overenskomst hvert år får mulighed for 1 uges fravær med løn til efter og videreuddannelse.

Stk. 7.

I det omfang, der gennem lovgivning er fastsat særlige lønbestemmelser for

visse grupper, er teatrene ikke forpligtet til at overholde lønbestemmelsen i

nærværende overenskomst.

Hvorvidt disse særlige lovbestemmelser falder ind under dette punkt

undersøges af overenskomstens parter i fællesskab.

Stk. 8.

Parterne er enige om, at dette protokollat er gældende til den 1. juli 2014

København den 19. januar 2012

For Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Gitta Malling

For Teknisk Landsforbund

Gita Grüning

Bilag 4. – TURNEAFTALE

1. DAGLIG HVILETID

Ad. arbejdsmiljølovens (Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010) § 50 om daglig hviletid samt § 3 i Bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om

hviletid og fridøgn.

1.1

Som hovedregel skal en turné tilrettelægges således, at lovens krav om 11

timers sammenhængende hvile for de ansatte overholdes.

1.2.

På grund af turnéteatrets særlige karakter og vilkår kan den daglige hviletid i

indtil 3 gange pr. måned nedsættes til 8 timer. Der kan undtagelsesvis

dispenseres yderligere i forbindelse med, at spillestederne skifter fra en landsdel til en anden.

Bemærkning:

Ved ”pr. måned” forstås en periode på 30 dage regnet fra turnéens

begyndelse, dvs. 1. rejsedag.

1.3.

De timer, hviletiden nedsættes, aflønnes med tillæg af 100 %.

1.4.

Det er betingelse for anvendelse af denne mindste hviletid, at en længere

hvileperiode ville medføre en uacceptabel turnétilrettelæggelse.

2. UGENTLIGT FRIDØGN

Ad. Arbejdsmiljølovens (Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010) § 51 om ugentligt fridøgn samt § 4 i Bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om

hviletid og fridøgn.

2.1.

Turnéperioden skal tilrettelægges således, at der inden for en periode på 14

dage gives 2 fridøgn – idet der maksimalt kan gå 7 døgn mellem 2 fridøgn.

Første 7 døgnsperiode beregnes fra sidste fridag inden turnéperiodens start.

2.2.

Teknisk Landsforbund kan dog – efter konkret forelæggelse for forbundet i de

enkelte tilfælde – godkende, at turnéperioden tilrettelægges således, at der i

særlige tilfælde maksimalt kan gå op til 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Inden for denne 12 dages periode kan der maksimalt være 7 opstillinger.

Bemærkning:

Såfremt teatret har udskudt en ansats fridøgn, skal der ved eventuel ophør af ansættelsen inden afholdelse af det udskudte fridøgn ske betaling for det

udskudte fridøgn (forlængelse af perioden).

2.3.

Besked om hviledøgnenes placering gives inden prøveperiodens begyndelse.

2.4.

Omlægning af fridøgnene kan i særlige tilfælde finde sted under forudsætning

af, at ændring meddeles de ansatte med mindst 4 ugers varsel.

3. ARBEJDSTID/OVERARBEJDE

3.1.

Den daglige arbejdstid udgør min. 7,4 time under turné.

3.2.

Overarbejde opgøres iht. TIO overenskomstens bestemmelser.

4. AFSPADSERING

4.1.

Afspadsering skal tilrettelægges således at den kan foregå ved

medarbejderens bopæl.

4.2.

Teatret er pligtig til ved eventuel afspadsering under turné at bekoste

medarbejderens rejse til og fra hjemmet under forudsætning af, at

medarbejderen har bopæl i Danmark.

Bemærkning:

Rejsetid er arbejdstid.

5. TVISTER

Eventuelle tvivlstilfælde vedrørende nærværende aftale behandles iht. den

mellem TIO og Teknisk Landsforbund indgåede hovedaftale.

6. IKRAFTTRÆDEN

Denne aftale kan opsiges på samme vilkår som den til enhver tid gældende overenskomst mellem TIO og Teknisk Landsforbund.

København den 19. januar 2012

For Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Gitta Malling

For Teknisk Landsforbund

Gita Grüning

Bilag 5. – PROTOKOLLAT OM FERIEOVERFØRSEL

OVERFØRSEL AF FERIE

Detkan mellem en ansat omfattet af overenskomsten mellem TIO og Teknisk Landsforbund aftales, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage, overføres til det følgende ferieår.

Der kan højst overføres 10 feriedage. De enkelte overførte feriedage skal

afvikles senest det 2. ferieår efter optjeningen.

Overført ferie holdes forud for anden ferie og placeres efter de samme regler,

som gælder for lægning af ferie i henhold til ferieloven.

Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan ikke omfatte flere

dage, end den ansatte har optjent på teatret.

Hvis en ansat, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet,

udbetales feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 feriedage i forbindelse med

fratrædelsen.

Hvis en ansat på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller

andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan den ansatte

og teatret træffe aftale om, at ferien overføres til det følgende år. Overførsel af

sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen

indgås efter de samme regler som ovenfor.

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan af teatret ikke pålægges

afviklet i et opsigelsesvarsel, med mindre ferien i medfør af aftale er placeret

til afholdelse inden for varslingsperioden.

UOVERENSSTEMMELSER

Uoverensstemmelser opstået på baggrund af denne aftale behandles efter

reglerne i Hovedaftalen mellem TIO og TL. Dette gælder dog alene de

aftalte fravigelser af ferieloven.

København den 19. januar 2012

For Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Gitta Malling

For Teknisk Landsforbund

Gita Grüning

Bilag 6 – ANSÆTTELSESBREV

Standardansættelseskontrakten er under revision.

Når kontrakten er udarbejdet vil den blive lagt på organisationernes hjemmesider:

Teatrenes Interesseorganisation: proscenium.dk

Teknisk Landsforbund: tl.dk

Indtil da må hidtil gældende ansættelseskontrakt anvendes.